Nieuws

‘Hoge Raad doet uitspraak inzake Deliveroo over de zelfstandigheid van de bezorgers’

juli 24, 2023

Afbeelding over ‘Hoge Raad doet uitspraak inzake Deliveroo over de zelfstandigheid van de bezorgers’

In maart heeft de Hoge Raad beslist dat het oordeel van de het hof in stand blijft. Het hof oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo niet kunnen worden aangemerkt als zelfstandigen maar dat deze een arbeidsovereenkomst hadden.

De Hoge Raad ziet op dit moment geen aanleiding voor rechtsontwikkeling ter zake van de onderwerpen. Een en ander betekent dat het veelbesproken principe “inbedding in de organisatie” eerst in nieuwe wetgeving moet worden opgenomen.

Platform Tadaah verbindt freelancers in de kinderopvang aan de organisaties bij invaldiensten. Deze invaldiensten zijn vrijwel altijd het gevolg van een ziekmelding of wanneer er sprake is van een piekbelasting. Een dienst wordt uitgevoerd op basis van een opdrachtovereenkomst voor één dag (KDV) of een dagdeel (BSO/TSO). Een freelance pedagogisch medewerker die wordt bemiddeld via Tadaah is geen onderdeel van het team van vaste medewerkers en is uitgesloten van bepaalde taken die alleen kunnen worden uitgevoerd door de vaste teamleden (oudergesprekken, rapportages etc). Naar het zich laat aanzien kan er daarom van eventuele inbedding geen sprake zijn.

Daarnaast is het belangrijk om goed te kijken naar de Europese Richtlijn die is opgesteld om de arbeidsrelatie te beoordelen voor mensen die als zelfstandige werken via een platform, zoals het geval is bij Tadaah. De richtlijn stelt dat wanneer aan twee van de vijf criteria wordt voldaan er een vermoeden van schijnzelfstandigheid optreedt. Platform Tadaah voldoet, uitgaande van deze criteria, volledig aan de eisen die worden gesteld aan zelfstandigheid.
Het Europees Parlement heeft inmiddels ingestemd met de richtlijn, maar de toekomst hiervan blijft nog onzeker omdat de onderhandelingen tussen de lidstaten zijn vastgelopen.

Conclusie: Zelfstandig pedagogisch medewerkers via Tadaah voldoen momenteel aan de geldende eisen van zelfstandigheid waardoor kinderopvangorganisaties geen risico’s lopen.

Tadaah houdt de Europees- en Nederlands rechtelijke ontwikkelingen nauw in de gaten en zal eventueel in overleg bijsturen waar en wanneer nodig.

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers