Tadaah bv

Privacyverklaring

1 september 2023

In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens van de verschillende betrokkenen worden verwerkt, met wel doel, met wie gegevens worden gedeeld en hoe lang we gegevens bewaren. Dit statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van het Tadaah platform (zzp’ ers en opdrachtgevers)  en bezoekers van de website www.tadaah.nl.

Privacy beleid

Tadaah houdt zich bij haar privacy beleid aan de op haar rustende privacy wet- en regelgeving waaronder aan de vereisten zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Tadaah heeft passende administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde bekendmaking en/of het verlies van deze gegevens.

Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van ons platform dient u zich te registreren. Alleen na overdracht van de benodigde documenten kunt u  als zzp’er reageren op opdrachten. De aan Tadaah verschafte (persoonlijke) gegevens worden opgeslagen in de database van Tadaah en op beveiligde servers bij derden.

Concreet verwerken wij de volgende gegevens van u bij inschrijving:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens);
 • Kopie diploma en certificaten, eventueel aanvullend bewijs
 • Een overzicht van vaardigheden & competenties;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel bent geregistreerd;
 • Bewijs van inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
 • Een kopie van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Profielfoto (vrijwillig);
 • Profieltekst;
 • IBAN (bankrekeningnummer);
 • Kopie modelovereenkomst.

Verder bewaren we:

 • E-mailcorrespondentie
 • Facturen
 • Contactnotities
 • Historie vervulde diensten
 • Historie getoonde interesse
 • Historie annuleringen

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de boven beschreven persoonsgegeven zolang betrokkene gebruik maakt van ons platform.

Uitzonderingen daarop:

 • Inactieve profielen van freelancers die niet geverifieerd zijn worden na 30 dagen verwijderd
 • Inactieve profielen van freelancers worden na 3 maanden verwijderd
 • Inactieve profielen van opdrachtgevers worden na 6 maanden verwijderd
 • Betrokkenen kunnen op elk moment zelf hun profiel verwijderen

Uw persoonsgegevens en de overige gegevens die u aan ons verschaft zullen enkel door ons worden verwerkt in het kader van:

 • 1. de uitvoering van onze dienstverlening (te weten: het door gebruikmaking van een platform bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel en alle andere activiteiten en processen die daarmee gepaard gaan en die noodzakelijk zijn voor het op een goede, efficiënte en correcte wijze verlenen van diensten);
 • 2. het (laten) uitvoeren van screening -en verificatie handelingen;
 • 3. op ons of op derden rustende wettelijke verplichtingen,

 (1), (2) en (3) hierna gezamenlijk te noemen: de Tadaah Dienstverlening.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens (recht op vergetelheid)

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn inzichtelijk in de app/webapp voor ZZP’ers. Daarnaast heeft u het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om deze gegevens te corrigeren indien deze gegevens onjuistheden bevatten. Om misbruik te voorkomen zullen wij u daarbij vragen om u zelf adequaat te identificeren. Hierna kunt u verzoeken bepaalde gegevens te verbeteren of  aan te vullen.

Indien u een beroep doet op uw recht van vergetelheid (ofwel uw Right to be Forgotten) zoals opgenomen in de AVG, dan zullen wij daar – indien gerechtvaardigd en toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving – gehoor aan geven door al uw gegevens die bij ons zijn verwerkt te wissen.

Profielfoto

Indien u uw profielfoto uploadt (dit is vrijwillig), geeft u daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan in de app / webapp voor ZZPers en voor opdrachtgevers en de interne applicatie van Tadaah. U kunt ons ook verzoeken om uw profielfoto te verwijderen of te vervangen.

Voor opdrachtgevers die gebruik maken van het platform Tadaah

In het kader van de Tadaah Dienstverlening, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Organisatiegegevens (naam, adres, contactgegevens);
 • Website
 • Een overzicht van benodigde vaardigheden & competenties;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat bij de Kamer van Koophandel bent geregistreerd;
 • Bewijs van inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Een kopie van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfslogo (vrijwillig);
 • Bedrijfsprofiel;
 • IBAN (bankrekeningnummer);

Deze gegevens slaan wij op in een beveiligde omgeving op bij servers van derden. De gegevens worden enkel gebruikt om uitvoering te geven aan de Tadaah Dienstverlening, onze opdrachten en overeenkomsten en andere Tadaah gerelateerde berichten te zenden.

Doel verwerking persoons- en bedrijfsgegevens

Wij verwerken uw gegevens met het doel om uitvoering te geven aan de Tadaah Dienstverlening (zoals hierboven gedefinieerd).

De aan Tadaah verschafte gegevens worden voorts gebruikt om u te berichten over de beschikbaarheid, interesse in of totstandkoming van overeengekomen opdrachten.

Via de privacyinstellingen in de app kunt u als zzp’er op elk moment aangeven of u e-mail wenst (of niet wenst) te ontvangen.

Verstrekken gegevens aan derden

Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit wordt gedaan in het kader van de Tadaah Dienstverlening (zoals hierboven gedefinieerd), dus bijvoorbeeld aan opdrachtgevers die van uw diensten gebruik wensen te maken.

Tadaah zal enkel uw gegevens verstrekken aan derden indien zij hiertoe verplicht is op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting of indien de ontvanger kan aantonen dat op hem een wettelijke verplichting rust om in het bezit te zijn van bepaalde gegevens en nooit zonder kennisgeving.

Nieuwsbrieven en automatische berichtgeving

Om u als ZZP’er zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten van Tadaah zendt Tadaah nieuwsbrieven en andere automatische berichtgeving aan de gebruikers van haar platform. Nieuwsbrieven worden verstuur via Mailchimp. Indien u op enig moment geen automatische berichtgeving meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de privacy instellingen in de app. Voor nieuwsbrieven kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de e-mail.

Ook aan opdrachtgevers zenden wij automatische berichtgeving. Voor opdrachtgevers geldt ook dat indien u enig moment geen nieuwsbrieven of andersoortige automatische berichtgeving wenst te ontvangen, u zich op elk moment kunt uitschrijven via de link die is aangegeven onderaan de e-mail die u ontvangt.

Social Media Platforms

Het is mogelijk om onze social media kanalen Facebook, Linkedin en Instagram te volgen. Indien u hieraan deelneemt, is het mogelijk om content te delen. Tadaah is echter niet verantwoordelijk voor de informatie die u via haar social media  platforms deelt. Zij heeft ook geen invloed op hoe deze informatie door anderen wordt verzameld, opgeslagen en/of wordt gedeeld.

Contact en klachten

Heeft u vragen over het door Tadaah gevoerde privacy beleid of meent u dat bepaalde zaken niet afdoende in dit privacy statement zijn geregeld, dan kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina van onze website.

Indien u een vermoeden heeft van een data lek, verzoeken wij u vriendelijk om direct contact met ons op te nemen.

Bent u van mening dat Tadaah een inbreuk maakt op geldende privacy wetgeving of enig ander wettelijk voorschrift, dan vernemen wij dat graag van u en kunt u eveneens contact met ons opnemen door gebruikmaking van ons contactformulier

Disclaimer

Tadaah wijst alle aansprakelijkheid af voor iedere vorm van schade ontstaan door het gebruik van deze website/app of door de inhoud daarvan, dan wel door gebruik van andere websites die via hyperlinks aan deze website zijn gekoppeld.

Tadaah streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website/app plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten. Tadaah aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

De informatie die op deze website/app wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Het is Tadaah toegestaan om dit privacy statement waar nodig aan te passen. Indien u eventuele aanpassingen wilt volgen, raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van de Tadaah website, het platform en de app zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers