Tadaah B.V.

Algemene voorwaarden

22 januari 2024 | versie 3.0

Tadaah B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Oudeschans 85-I, 1011 KW en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 92572219.

In aanmerking nemend

 • www.tadaah.nl is een platform dat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers bij elkaar brengt en hen de mogelijkheid biedt om met elkaar een Opdracht aan te gaan. Een Opdracht komt onderling tot stand tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer.
 • Partijen verklaren expliciet dat er geen arbeidsovereenkomst (als bedoeld in artikel 7:610 BW) overeen wordt gekomen tussen een Opdrachtnemer en een Opdrachtgever of tussen een Opdrachtnemer en Tadaah B.V.

1 Definitiebepalingen

 1. Account: De omgeving op het platform waar Opdrachtgevers en Opdrachtnemers het platform kunnen gebruiken.
 2. Algemene Voorwaarden: De meest recente versie van de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tot bemiddeling tussen Tadaah en een Opdrachtgever. 
 4. Opdracht: De overeenkomst tot dienstverlening (in de zin van artikel 7:400 e.v. BW) welke via het platform van Tadaah tot stand komt maar uitdrukkelijk van toepassing is tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: De kinderopvangorganisatie verbonden aan Tadaah welke Opdrachten overeenkomt met Opdrachtnemers. Een Opdrachtgever is een geregistreerd kindercentrum in de zin van de Wet op de Kinderopvang
 6. Opdrachtnemer (ook ZZP’er): Pedagogische zelfstandige, welke ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en in bezit is van de vereiste objectieve kwalificaties (diploma’s) om de diensten te kunnen uitvoeren conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
 7. Tadaah: Tadaah B.V., de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Bemiddelingsovereenkomsten, het gebruik van het platform van Tadaah, waaronder de app van Tadaah en enige andere overeenkomst die tussen Tadaah en een Opdrachtgever of een Opdrachtnemer wordt gesloten. 
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgevers en/of Opdrachtnemers wordt door Tadaah uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van een overeenkomst met Tadaah en/of het aanmaken van een Account een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. 
 4. Tadaah behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een Opdrachtnemer of Opdrachtgever het platform van Tadaah blijft gebruiken nadat daarop nieuwe Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd, dan zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing worden op het gebruik van het platform van Tadaah, de Bemiddelingsovereenkomsten en enige andere overeenkomsten tussen Tadaah en een Opdrachtgever of een Opdrachtnemer. De meest recente versie is altijd beschikbaar op www.tadaah.nl. Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024.  
 5. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen binden Tadaah slechts na schriftelijk akkoord van Tadaah en alleen voor de specifieke overeenkomst waarop het akkoord betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in een dergelijk geval onverkort van kracht. 
 6. Wanneer de tekst in de Algemene Voorwaarden strijdig is met de tekst in een Bemiddelingsovereenkomst – dan wel een andere overeenkomst die met Tadaah wordt gesloten – gaat de tekst van de Bemiddelingsovereenkomst – dan wel andere overeenkomst gesloten met Tadaah – voor. 
 7. Indien Tadaah op enig moment haar rechten uit een Bemiddelingsovereenkomst – dan wel andere overeenkomst gesloten met Tadaah – niet (onmiddellijk) uitoefent, zal dit niet van invloed zijn op haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst (alsnog) te doen. 
 8. Indien een van de bepalingen uit een overeenkomst met Tadaah, dan wel deze Algemene Voorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven gelden. De partijen bij de overeenkomst, of in relatie tot welke de algemene voorwaarden gelden, zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigbare bepaling overeen te komen. Deze nieuwe bepaling dient daarbij in overeenstemming te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.

3 Overeenkomsten

 1. Na het aanmaken van een Account kan een Opdrachtnemer of Opdrachtgever gebruik maken van het platform van Tadaah. 
 2. Een Opdrachtgever zal bij het aanmaken van een Account een Bemiddelingsovereenkomst aangaan met Tadaah, op basis waarvan Tadaah bemiddelingsdiensten verricht voor de Opdrachtgever. 
 3. Op het platform van Tadaah kunnen Opdrachtnemers en Opdrachtgevers Opdrachten met elkaar aangaan. Tadaah is geen partij bij de Opdracht.

4 Opdracht

 1. Een Opdracht voldoet aan de eisen die daaraan in deze Algemene Voorwaarden worden gesteld en de Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren dat de Opdracht in overeenstemming is met de eisen die daaraan in deze Algemene Voorwaarden worden gesteld. 
 2. Een Opdracht (artikel 7:400 e.v. BW) komt tot stand middels het aanbieden van de Opdracht door een Opdrachtgever en aanvaarding daarvan door een Opdrachtnemer. Een Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen het volgende overeen: 
 3. de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd; 
 4. de datum waarop de Opdracht wordt uitgevoerd;
 5. de inhoud van de dienst en het uurtarief van de Opdracht.
 6. Op het platform van Tadaah is een modelovereenkomst van opdracht opgenomen die een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer kunnen gebruiken voor het aangaan van een Opdracht. Tadaah adviseert Opdrachtgevers en Opdrachtnemers om deze modelovereenkomst van opdracht te gebruiken bij het sluiten van een Opdracht in verband met het minimaliseren van het fiscale risico dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen lopen. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van een Opdracht ligt bij de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Tadaah heeft in relatie tot de Opdracht geen enkele verantwoordelijkheid en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming in de nakoming van de Opdracht. 
 7. Tadaah geeft Opdrachtgever geen garantie dat het gebruik van de modelovereenkomst op het platform van Tadaah zekerheid biedt dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Tadaah geeft Opdrachtgever tevens geen garantie ten aanzien van het fiscaal ondernemerschap van de Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht of daarbuiten. 
 8. Tadaah oefent op geen enkele wijze leiding en toezicht uit op een Opdrachtnemer.  
 9. De hoogte van het uurtarief komt tot stand door onderhandeling tussen een Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.  
 10. Indien een Opdrachtnemer een Opdracht heeft geaccepteerd dan is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Opdracht. 
 11. Facturatie door Opdrachtnemer gebeurt door middel van het platform van Tadaah, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een Opdrachtgever heeft de verplichting tot het tijdig, correct en compleet invoeren van uren in haar Account op het platform van Tadaah. Zodra Tadaah een conceptfactuur opstuurt naar de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer deze tijdig conform de instructies van Tadaah te accorderen, dan wel tijdig bezwaar te maken. 
 12. Wanneer een Opdrachtnemer factureert aan een Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer op de factuur te vermelden of de Opdrachtnemer is vrijgesteld van omzetbelasting. Indien hier sprake van is, dan dient de Opdrachtnemer dit te vermelden aan Tadaah. De Opdrachtnemer kan vrijgesteld zijn van omzetbelasting op basis van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Het is aan de Opdrachtnemer hiertoe een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de omzetbelasting (de aangifte, het in rekening brengen en afdracht ervan aan de Belastingdienst) ligt ten alle tijden bij de Opdrachtnemer. Tadaah is nooit verantwoordelijk voor het correct in rekening brengen van omzetbelasting of andere belastingen en premies. Het is aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer om zich op dit punt deskundig te laten informeren.  
 13. Het totaalbedrag op de factuur dient overeen te komen met het tarief en aantal uren overeengekomen in de Opdracht.

5 Bepalingen voor een Opdrachtnemer

 1. Een Opdrachtnemer is een pedagogisch zelfstandige in de kinderopvang en verklaart uitsluitend gebruik te maken van www.tadaah.nl om een eigen onderneming te drijven en tevens aan de algemeen geldende criteria voor fiscaal ondernemers te voldoen.  
 2. De Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk fiscaal ondernemer te zijn en beoogt geen arbeidsovereenkomst aan te willen gaan met Opdrachtgever of Tadaah in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.  
 3. De Opdrachtnemer mag, buiten het uurtarief dat is overeengekomen met de Opdrachtgever geen andere kosten in rekening brengen tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  
 4. De Opdrachtnemer mag jaarlijks een maximum van 800 uren werken per Opdrachtgever.  
 5. Aan het gebruik van het platform van Tadaah zijn geen kosten verbonden voor de Opdrachtnemer. 
 6. Enige kosten die gemaakt worden door de Opdrachtnemer om gebruik te maken van het platform van Tadaah, zoals kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het verkrijgen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en andere kosten in verband met de objectieve kwalificaties komen voor rekening van de Opdrachtnemer.  
 7. Om als Opdrachtnemer toe te treden tot Tadaah dient de ZZP’er over de volgende geldige documenten te beschikken:  
  1. paspoort of identiteitskaart; 
  2. een diploma om diensten te kunnen uitvoeren, conform de eisen gesteld in de Wet op de Kinderopvang, de Wet op het primair/voortgezet onderwijs of de Wet BIG. Tadaah kan verlangen dat het diploma geverifieerd wordt bij DUO (digitaal uittreksel diploma-register);  
  3. een registratie in het Personenregister Kinderopvang; 
  4. uittreksel van de Kamer van Koophandel; 
  5. BTW-nummer of BTW-vrijstelling op basis van de Kleine Ondernemers Regeling; 
  6. aansprakelijkheidsverzekering;
  7. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  
 8. De Opdrachtnemer houdt een portfolio bij waarin deze documenten zijn opgenomen en deze geldige documenten moet de Opdrachtnemer te allen tijde kunnen overleggen bij het uitvoeren van een Opdracht. 
 9. Behalve het paspoort of de identiteitskaart, moeten de documenten genoemd in voorgaand artikellid 5.7 in het persoonlijk Account van de Opdrachtnemer op www.tadaah.nl worden geüpload, zodat Opdrachtgevers deze kunnen beoordelen en zich kunnen verzekeren van de juistheid ervan.  
 10. De Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk dat de in artikellid 5.7 genoemde documenten authentiek, geldig en persoonsgebonden en volledig zijn. Tadaah is gerechtigd de documenten te controleren. 
 11. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inkomsten die Opdrachtnemer genereert (al dan niet via Tadaah), het opgeven van deze inkomsten aan de Belastingdienst en het factureren aan Opdrachtgevers.  Opdrachtnemer draagt het betalingsrisico. Tadaah staat niet in voor de betaling van een Opdrachtgever aan een Opdrachtnemer en kan hiervoor niet aangesproken worden.
 12. De Opdracht, het tarief en alle verdere aanhorigheden worden uitdrukkelijk door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer in onderling overleg vastgesteld. Het staat de Opdrachtnemer geheel vrij om zelfstandig Opdrachten overeen te komen dan wel te weigeren. 

6 Bepalingen voor de Opdrachtgever

 1. Om als Opdrachtgever toe te treden tot Tadaah dient er een Account te worden aangemaakt op www.tadaah.nl. De aanmelding moet in ieder geval worden voorzien van een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de organisatie alsmede een akkoordverklaring voorzien van kopie identiteitsbewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever garandeert de echtheid, geldigheid en de authenticiteit van deze documenten en verklaart zich te verbinden aan de Algemene Voorwaarden van Tadaah.  
 2. Opdrachtgever gaat met Tadaah een Bemiddelingsovereenkomst aan waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
 3. De Opdrachtgever garandeert dat de Bemiddelingsovereenkomst namens de Opdrachtgever is aangegaan door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon. 
 4. Tadaah is niet verantwoordelijk voor de correcte inzet van Opdrachtnemers bij Opdrachtgevers. De Opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om de Opdrachtnemer met de juiste kwalificatie op een correcte wijze in te zetten bij de Opdrachtgever. 
 5. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Tadaah in geen enkel geval garandeert dat de Belastingdienst de Overeenkomst van Opdracht kwalificeert als zodanig in plaats van een arbeidsovereenkomst.  
 6. De Opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren gedurende het gebruik van het platform en de duur van eventueel gesloten Opdrachten.  

7 Tarieven en betaling

 1. De Opdrachtgever is een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Tadaah wanneer er via het platform een Opdracht tot stand is gekomen. Deze bemiddelingsvergoeding bedraagt een tussen Tadaah en de Opdrachtgever overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen uren volgens de Opdracht, dan wel daadwerkelijk gewerkte uren indien dat meer uren betreft dan het aantal overeengekomen uren volgens de Opdracht.  
 2. Tadaah is in relatie tot reeds tot stand gekomen Opdrachten gerechtigd het tarief van de bemiddelingsvergoeding jaarlijks te indexeren in overeenstemming met de Nederlandse consumentenprijsindex. Daarnaast is Tadaah in relatie tot nog tot stand te komen Opdrachten te allen tijde gerechtigd om het tarief van de bemiddelingsvergoeding te wijzigen. 
 3. De Opdrachtgever verschaft maandelijks een overzicht van gewerkte uren van Opdrachtnemers, indien van toepassing, aan Tadaah. 
 4. De bemiddelingsvergoeding van Tadaah wordt maandelijks door Tadaah in rekening gebracht aan de Opdrachtgever middels een factuur. Deze factuur wordt digitaal verstuurd aan de Opdrachtgever. De betaaltermijn voor de factuur is 28 dagen, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. 
 5. De Opdrachtgever is niet bevoegd om tot verrekening of inhoudingen over te gaan. 
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

8 Klachten

 1. Wanneer een Opdrachtgever een klacht heeft over de wijze waarop een Opdrachtnemer een Opdracht heeft uitgevoerd dan dient deze te worden gericht aan de Opdrachtnemer. De klacht zal schriftelijk ter kennisgeving worden gemeld bij Tadaah. Het is aan de Opdrachtnemer om deze klacht correct te behandelen. Tadaah heeft in relatie hiertoe geen verantwoordelijkheden en kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer. 
 2. Wanneer een Opdrachtnemer een klacht heeft over een Opdrachtgever, dan dient de klacht te worden gericht aan de Opdrachtgever. De klacht zal schriftelijk ter kennisgeving worden gemeld bij Tadaah. Het is aan de Opdrachtgever om deze klacht correct te behandelen. Tadaah heeft in relatie hiertoe geen verantwoordelijkheden en kan door de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de Opdrachtnemer in verband met de Opdracht. 
 3. Indien een Opdrachtgever of een Opdrachtnemer een klacht heeft over het platform van Tadaah of een Bemiddelingsovereenkomst, dan meldt de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer dat onmiddellijk, althans uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van het gebrek, dan wel nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk bij Tadaah onder opgave van een beschrijving van de klacht. 
 4. Tadaah staat er niet voor in dat applicaties of softwarediensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Tadaah spant zich in om fouten in de software of onderliggende programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Tadaah staat er niet voor in dat fouten in applicaties of softwarediensten die niet door Tadaah zelf zijn ontwikkeld, zullen worden verholpen. 
 5. Klachten over berekende tarieven of andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk, onder opgave van een beschrijving van de klacht, door de Opdrachtgever worden ingediend bij Tadaah. 

9 Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Bemiddelingsovereenkomst of eventuele andere overeenkomst die Tadaah heeft gesloten, dan wel in geval van een onrechtmatige daad gepleegd door Tadaah, is de aansprakelijkheid van Tadaah beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert, dan wel indien dat lager is of de schade niet valt onder de dekking van de verzekering, tot maximaal de contractwaarde (exclusief btw) van de overeenkomst in relatie waartoe de schade is geleden. In het geval de schade niet is geleden in verband met een met Tadaah gesloten overeenkomst en niet valt onder de dekking van haar verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Tadaah in ieder geval beperkt tot maximaal een bedrag van € 15.000,-. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van bestuurders of leidinggevenden van Tadaah. 
 2. Tadaah is nooit verantwoordelijk en aansprakelijk voor:  
  1. het doen van de aangifte van inkomstenbelasting, loonbelasting of omzetbelasting alsmede enige andere belasting die aangegeven dient te worden door een Opdrachtgever of Opdrachtnemer; 
  2. enige indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot enige gevolgschade van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer, zoals derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of verlies van reputatie; 
  3. (het aangaan van) verzekeringen door een Opdrachtnemer of Opdrachtgever;  
  4. schade die voortvloeit uit (het al dan niet uitvoeren van) een Opdracht;  
  5. betalingen uit hoofde van eventuele overige overeenkomsten tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers;  
  6. het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook;  
  7. de informatie die door een Opdrachtgever via het platform aan een Opdrachtnemer is verstrekt en vice versa;  
  8. de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving, zowel door Opdrachtgevers als Opdrachtnemers en eventuele andere belanghebbenden;  
  9. de juistheid van de door een Opdrachtnemer en/of door een Opdrachtgever verstrekte gegevens; 
  10. de geldigheid van door een Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever verstrekte documenten;
  11. de inhoud die door Opdrachtgevers of Opdrachtnemers op het platform geplaatst wordt. 
 3. De Opdrachtnemer of Opdrachtgever – hetgeen in de specifieke situatie van toepassing is – vrijwaart Tadaah tegen aanspraken van derden of de andere partij bij de Opdracht in verband met de uitvoering van een Opdracht. 
 4. De Opdrachtnemer of Opdrachtgever – hetgeen van toepassing is in de specifieke situatie – vrijwaart Tadaah tegen alle aanspraken van derden voor vermeende overtredingen van intellectuele eigendomsrechten in verband met het gebruik van het platform door de Opdrachtnemer of Opdrachtgever. 
 5. Elke aansprakelijkheid van Tadaah vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Bemiddelingsovereenkomst – een eventuele andere overeenkomst met Tadaah – en/of het gebruik van het platform is beëindigd, dan wel – indien eerder – vanaf het moment dat de schade is ontstaan of de schade redelijkerwijs bekend had moeten zijn. 

10 Overmacht

 1. Tadaah is gerechtigd om in geval van overmacht een overeenkomst – dan wel het gebruik van het platform – kosteloos op te schorten. Indien Tadaah niet in staat is om haar verplichtingen na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) of blijvende situatie van overmacht, dan is Tadaah gerechtigd om een overeenkomst – dan wel het gebruik van het platform – kosteloos te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. De Opdrachtgever of Opdrachtnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van enige schade en/of kosten. 
 2. Als overmacht aan de zijde van Tadaah wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: 
  1. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade; 
  2. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van de diensten wordt belemmerd; 
  3. werkstakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; 
  4. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; 
  5. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor diensten worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden/belemmeringen;  
  6. gebrek en/of storingen in middelen van enige machinerieën of energievoorzieningen; 
  7. beperkingen of stopzettingen van leveringen door de openbare nutsbedrijven;  
  8. brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van Tadaah of van door Tadaah ingeschakelde derden;  
  9. niet of niet-tijdige levering aan Tadaah door toeleveranciers of andere derden; 
  10. epidemie en/of pandemie; 
  11. liquiditeitsproblemen bij Tadaah en/of bij door Tadaah ingeschakelde derden; 
  12. uitval of onderbreking van elektrisch, netwerk- en/of telefoonsystemen, ransomware- en andere (online)aanvallen, computervirussen;
  13. alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan.

11 Platform

 1. Opdrachtnemers en Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig bewaren van hun gebruikersnaam, wachtwoord en/of inlogcodes. Indien een Opdrachtgever haar inloggegevens deelt, dan is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het (eventueel oneigenlijk) gebruik van de inloggegevens. 
 2. Tadaah mag ervan uitgaan dat inloggegevens en Accounts rechtmatig worden gebruikt. Indien een ander persoon dan de ondertekenaar van de Bemiddelingsovereenkomst gebruik maakt van de inloggegevens van een Opdrachtgever, dan mag Tadaah ervan uitgaan dat deze persoon daartoe bevoegd is. 
 3. Het is verboden het platform van Tadaah te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving. Hieronder valt onder meer: 
  1. het opslaan of verspreiden via het platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of discriminerend is; 
  2. het aanmaken van een Account onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander; 
  3. met behulp van het platform of via het platform verkregen data inbreuk maken op rechten van anderen. 
 4. Daarnaast is het verboden op het platform: 
  1. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken; 
  2. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ontoepasselijk is; 
  3. informatie te verspreiden die – naar het oordeel van Tadaah – ongepast is (ook indien deze op zich legaal is); 
  4. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; 
  5. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder enige grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; 
  6. andere Opdrachtgevers en/of Opdrachtnemers te benaderen voor commerciële doeleinden, behoudens het normaal gebruik van het platform. 
 5. Een Opdrachtgever zal via het platform verkregen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een Opdracht en de daarmee samenhangende handelingen. 
 6. Tadaah en Opdrachtgever zullen handelen conform toepasselijke privacywetgeving, waar nodig wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten tussen partijen. 
 7. Tadaah spant zich in om de juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie op haar platform te monitoren en te vergroten. Tadaah gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik of oneigenlijk gebruik van haar platform op te sporen.  
 8. Opdrachtnemers en Opdrachtgevers hebben de plicht om misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het platform door andere gebruikers te melden bij Tadaah.  
 9. Tadaah is gerechtigd tot het doen van aanpassingen aan of het verwijderen van de inhoud die door Opdrachtnemers of Opdrachtgevers op het platform wordt geplaatst, indien dat naar het oordeel van Tadaah wenselijk of noodzakelijk is. In het geval Tadaah een dergelijke aanpassing maakt of inhoud verwijdert, zal Tadaah de Opdrachtnemer of Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 
 10. In het geval van een overtreding van de in dit artikel genoemde verboden, heeft Tadaah het recht om een Account te blokkeren en de Opdrachtgever of Opdrachtnemer de toegang tot het platform te weigeren en/of enige overeenkomst met een Opdrachtgever of Opdrachtnemer te beëindigen. 
 11. Tadaah is gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Tadaah mag in dat kader de naam, het adres, het IP-adres en andere noodzakelijke (persoons)gegevens afgeven aan de bevoegde autoriteiten. 
 12. Een Opdrachtgever of Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele schade van Tadaah als gevolg van het overtreden van een van de leden van dit artikel. 
 13. De Opdrachtgever of Opdrachtnemer vrijwaart Tadaah tegen alle aanspraken van derden in verband met door hen op het platform geplaatste informatie. 

12 Beschikbaarheid platform

 1. Tadaah spant zich in om het platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van het platform. 
 2. Tadaah onderhoudt het platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van het platform. Onderhoud wordt – indien mogelijk – vooraf aangekondigd. 
 3. Tadaah mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het platform aanpassen. 

13 Intellectueel eigendom

 1. Alle digitale producten en/of diensten van Tadaah, waaronder begrepen de applicatie en het platform van Tadaah, alsook eventuele andere softwarediensten, blijven eigendom van Tadaah en/of haar licentiegevers. De producten en/of diensten zullen nooit eigendom worden van een Opdrachtgever of een Opdrachtnemer. 

14 Beëindiging overeenkomst / account

 1. Tadaah is gerechtigd een Account te blokkeren, toegang tot het platform te weigeren en/of enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Tadaah om, in plaats van beëindiging of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: 
  1. de Opdrachtgever of Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van een op haar rustende verplichting en nakoming blijvend onmogelijk is, dan wel de Opdrachtgever of Opdrachtnemer ook na een ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel haar verplichting niet nakomt; 
  2. de Opdrachtgever of Opdrachtnemer onrechtmatig of oneigenlijk gebruik maakt van het platform van Tadaah; 
  3. de Opdrachtgever of Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat aan haar surseance van betaling wordt verleend; 
  4. het faillissement van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer is aangevraagd, dan wel de Opdrachtgever of Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard; 
  5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of er sprake is van liquidatie van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer; 
  6. een regeling wordt getroffen met schuldeisers overeenkomstig de WHOA. 

15 Geheimhouding

 1. Opdrachtgevers en Opdrachtnemers zijn gedurende en na afloop van de verbondenheid tot het platform en/of de uitvoering van een Opdracht, verplicht om tegenover derden volledige geheimhouding te betrachten over alle vertrouwelijke gegevens betreffende de andere partij bij de Opdracht en/of het gebruik van het platform.  

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, Bemiddelingsovereenkomsten en eventuele andere overeenkomsten die door Tadaah worden gesloten – dan wel op buitencontractuele kwesties – is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Algemene Voorwaarden, Bemiddelingsovereenkomsten en eventuele andere overeenkomsten die door Tadaah worden gesloten, dan wel buitencontractuele geschillen, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers