Nieuws

Vrije vervanging en Wetsvoorstel Wet VBAR

november 30, 2023

Afbeelding over Vrije vervanging en Wetsvoorstel Wet VBAR

Het is de afgelopen weken al een aantal keer in het nieuws voorbijgekomen dat het kabinet met strengere wetgeving richting zzp’ers wil komen. Twee onderwerpen komen daarbij het meest voorbij: Vrije vervanging en Wetsvoorstel Wet VBAR. Wat betekent dit nu eigenlijk precies en hoe kijken wij hiernaar?

In dit artikel gaan we hier nader op in. Lees je mee?

Vrije vervanging
Per 1 januari komt de modelovereenkomst vrije vervanging te vervallen. Dit is een gevolg van het vonnis van de Hoge Raad inzake het Deliveroo arrest (Bij de zaak Deliveroo draait het om de vraag of de maaltijdbezorgers redelijkerwijs als ondernemer kunnen worden gekwalificeerd). Hierin is onder meer bepaald dat, het enkele feit dat iemand zich mag laten vervangen, niet automatisch betekent dat deze (fiscaal gezien) als een zelfstandige kan worden gekwalificeerd.

Wetsvoorstel Wet VBAR
Deze Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet VBAR), draagt bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s) aan de andere kant. De Wet heeft als doel te verduidelijken wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden. Daarnaast worden werkenden met een beperkte onderhandelingsmacht ondersteund bij het opeisen van een arbeidsovereenkomst.

Allereerst willen wij benadrukken dat het om een conceptwetsvoorstel gaat. Het betreft een wijziging van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Onlangs is het behandeld in een internetconsultatie waar betrokken partijen hebben kunnen reageren. Hier zijn 1.111 reacties op gekomen.

Het maken van de beoordeling of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking, is vaak lastig en het grijze gebied is groot. Schematisch is dit wetsvoorstel als volgt weer te geven.

Bron: Juridisch team Tadaah BV

Hieruit blijkt dat,  ook al is er sprake van werkinhoudelijke instructies en inbedding van de werkzaamheden, er toch buiten een dienstbetrekking gewerkt kan worden.  Dit kan alleen als het ondernemerschap van de zzp pedagogisch medewerker in de relatie met de kinderopvangorganisatie voldoende tegenwicht biedt. Dit ondernemerschap is nu ook al belangrijk.

Mocht dat tegenwicht niet voldoende aanwezig zijn, dan kan er gekeken worden naar het ondernemerschap in meer algemene zin van de zzp pedagogisch medewerker (ondernemer). Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Bron: Juridisch team Tadaah BV


Conclusie
De conclusie is, zoals het er nu naar uitziet, bovenstaande wijzigingen en verduidelijkingen geen belemmering hoeven te zijn voor het werken met zzp’ers in de kinderopvang. Uiteraard zal de toekomst van dit wetsvoorstel sterk afhangen van de uitkomsten van de verkiezingen op 22 november a.s.

Onze opdrachtovereenkomst is vastgesteld met behulp van juristen en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in dit specifieke onderwerp. Zij hebben alle recente ontwikkelingen in de overeenkomst verwerkt en daarbij rekening gehouden met reeds goedgekeurde modelovereenkomsten en hun praktijkinzichten.

Wij willen dan ook adviseren om de door Tadaah ter beschikking gestelde opdrachtovereenkomst van toepassing te laten zijn op de diensten. Hiermee is het fiscaal risico geminimaliseerd voor zowel kinderopvangorganisatie als de zzp’er.

Mocht er behoefte zijn aan een gesprek over dit onderwerp met de directie van Tadaah, dan is dat uiteraard altijd mogelijk.

Neem hier contact met ons op.

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers